Ulkopolitiikka-lehden sivusto on uudistunut!
Nopeat

Miten osallistuminen Afganista­nin kriisinhallintaan on paranta­nut Suomen puolustuskykyä?

Teksti:
Julkaistu: 21.5.2013

Poliitikot ja viranomaiset ovat pe­rustelleet Suomen osallistumista Af­ganistanin kriisinhallintaoperaatioon muun muassa sillä, että operaatiossa saatua kokemusta voidaan hyödyntää Suomen oman puolustuskyvyn kehit­tämisessä. Kuinka osallistuminen Af­ganistanin operaatioon on kehittänyt puolustuskykyä, puolustusministeriön puolustuspoliittisen osaston päällikkö Esa Pulkkinen?

”Kun sotilaat toimivat normaaleis­ta olosuhteista poikkeavissa oloissa, ti­lanne on kuin pysyvä kertausharjoitus. Osallistuminen kriisinhallintaoperaa­tioihin kehittää kansainvälistä yhteis­toimintakykyä, mikä on perusedellytys esimerkiksi sotilaallisen avun vastaan­ottamisvalmiudelle. Lisäksi voidaan verrata oman sotilaallisen koulutuksen tasoa ja toimintatapoja muihin ja ottaa muilta tarvittaessa oppia.”

”Afganistanissa voidaan harjoitel­la myös esimerkiksi henkilönsuojausta ja tiedusteluoperaatioita. Taitoja tar­vittaisiin, jos Suomessa olisi vastaava, epävakaa tilanne. Lähes sodan kaltai­sessa tilanteessa päästään harjoittele­maan erikoissuorituskykyjä, kuten tilanteita, joissa ilmasta osoitetaan maassa sijaitsevia maaleja. Erikoissuo­rituskykyjä ei opeteta Suomen asevel­vollisille, vaan niitä on päästävä har­joittelemaan muiden maiden kanssa.”

”Lisäksi Afganistan on ollut so­tilaiden varustuksen ja erityyppisten ajoneuvojen testausmahdollisuus. Sa­moja varusteita käytetään myös koti­maan puolustuksessa.”

Pidin jutustaEn pitänyt jutusta
Jaa juttu