Ulkopolitiikka-lehden sivusto on uudistunut!
Kirja

Solakampi ja vahvempi Eurooppa

Teksti:
Julkaistu: 12.5.2014
Roman Herzog: Europa neu erfinden. Vom Überstaat zur Bürgerdemokratie. Siedler 2014, 160 s.

Saksan entinen liittopresidentti Ro­man Herzog on eläkevuosinaan suunnannut kiinnostuksensa ja kritiik­kinsä ennen muuta Euroopan unioniin. Juristina Herzog vaatii täsmällisesti mää­riteltyjä linjauksia EU:n toimivallasta.

EU-kansalaiset odottavat Herzogin mukaan unionilta sisäisen rauhan säi­lymisen lisäksi saavutetun hyvinvoinnin säilyttämistä ja jämäkkää toimintaa maailmannäyttämöllä. Sisäinen rauha onkin säilynyt, mutta yhteisessä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa EU ei toistaiseksi ole onnistunut kovin hyvin.

Pyrkimys turvata rauhallinen kehitys unionin naapurustossa epäonnistui esi­merkiksi Jugoslavian hajotessa. Kaikkea verenvuodatusta tuskin olisi voitu estää, mutta paljolta olisi säästytty, elleivät EU-maat olisi alun alkaen asettuneet tuke­maan sodan eri osapuolia jo sukupolvia aiemmin muodostuneiden sympatioi­den ja liittolaisuuksien pohjalta, Herzog arvioi.

Herzogin mukaan EU:n toimivalta tulisi ulkopolitiikassa rajoittaa tarkasti määriteltyihin asioihin, joita hän ei tosin itsekään määrittele. Laajaa edustustover­kostoa EU ei Herzogin mielestä tarvitse, se voidaan jättää jäsenvaltioille. Unionil­la tulisi olla pieni ja joustava ulkoasiain­hallinto, joka keskittyisi konferenssi- ja matkadiplomatiaan kulloistenkin tarpei­den mukaan.

Herzog katsoo, että EU on kompen­soinut ulkopoliittista saamattomuuttaan laajentumisella. Kun ulkopolitiikan saa­vutukset ovat jääneet vaatimattomiksi, uusien jäsenien ottamisella on aina­kin laajennettu EU:n sisäistä ”rauhanvyöhykettä”.

Herzog varoittaa kuitenkin EU:ta laajentumisinnosta ja uusien jäsenten ottamisesta liian löyhin perustein. Jos tavoitteena on vain rauhanvyöhykkeen laajentaminen, muut jäsenyyden edelly­tykset – demokratian ja oikeusvaltion laatu ja taloudellinen uudistumiskyky – saavat vähemmän painoarvoa kuin pitäisi. Eurooppa ei vahvistu kasvamal­la mahdollisimman suureksi. Turkin EU-jäsenyyden edellytyksenä olisi, että valtio ja uskonto erotettaisiin maassa toisistaan.

Herzog on selvästi saanut tarpeek­seen EU:n byrokratiasta. Kaikkia jäsen­valtioita sitovia asetuksia tulisi hänen mielestään säätää nykyistä vähemmän ja tyytyä niiden sijasta direktiiveihin, jotka ohjeistavat jäsenmaita, mutta jät­tävät niille päätösvaltaa lainsäädännön toteuttamisessa. Herzog toteaa, että yksimielisyyttä vaativissa päätöksissä jokaisella jäsenvaltiolla on veto-oikeus, jota olisi syytä joskus myös käyttää – ei liioitellusti, mutta siten, ettei ”eurooppalaisen byrokratian ongelmatietoisuus herpaantuisi”.

EU:n perussopimuksessa määriteltyä subsidiariteettia eli läheisyysperiaatetta ei Herzogin mielestä noudateta läheskään riittävästi. Päinvastoin EU käyttää sille annettua lainsäädäntövaltaa kiusallisen tiukasti. Acquis communautaire eli EU:n säännöstö on kokeneen juristin mielestä liian laaja ja kasvaa jatkuvasti. Herzog arvioi, että siinä olisi noin 70 000 sivua, mutta suurempiakin lukuja on esitetty.

Herzogille tuottaa vaikeuksia rat­kaista, kumpaa pitäisi enemmän ihmetel­lä, Brysselin pykälähirmujen ahkeruutta vai heidän työnsä mielettömyyttä. Hänen reseptinsä on yksinkertainen: puolet pois pykälänipusta.

Eurokriisiä Herzog käsittelee vain ohimennen. Sen sijaan hän puuttuu bud­jettipolitiikkaan ja toteaa sen kuuluvan valtiollisen riippumattomuuden ytimeen. Euroopan ”valtiovarainministeristä” tai ”taloushallituksesta” puhuminen johtaa Herzogin mielestä harhateille.

Hän ei tarkoita sitä, ettei jäsenmai­den budjettipolitiikkaa tulisi valvoa. Val­vontamekanismin tulisi olla automaat­tista eikä riippua neuvoston poliittisista päätöksistä. Rahasakkoja, jotka vain pa­hentavat ahdingossa olevan jäsenvaltion tilaa, Herzog ei suosittele, vaan lähinnä äänioikeuden menettämistä.

Virtaviivaisempi, solakampi ja siten vahvempi Euroopan unioni on Roman Herzogin keskeinen viesti.

 

Kirjoittaja on vapaa toimittaja.

Pidin jutustaEn pitänyt jutusta
Jaa juttu