Ulkopolitiikka-lehden sivusto on uudistunut!
Kirja

Naisten vallankumous

Teksti:
Julkaistu: 7.12.2018

Saadia Zahidi: Fifty Million Rising. The New Generation of Working Women Transforming the Muslim World. Nation Books 2018, 272 s.

Islamilaisessa maailmassa on käynnissä vähälle huo­miolle jäänyt muutos: yhä suurempi osa muslimi­naisista käy töissä kotinsa ulkopuolella, ja tämä vaikuttaa koko yhteiskuntaan mullista­valla tavalla.

Työssäkäyvät naiset vah­vistavat maidensa taloutta, lisäävät uusien palveluiden ja innovaatioiden kysyntää, muuttavat perinteistä kulttuu­ria ja lopulta myös uskontoaan. Näin kirjoittaa pakistanilainen ekonomisti Saadia Zahidi esikoisteoksessaan. Zahidi työskentelee työn ja sukupuo­len asioista vastaavan osaston johtajana Maailman talousfoo­rumissa Sveitsissä.

Tarkastelun kohteena on 30 maata, joiden väestöstä yli 60 prosenttia on muslimeja. Maat ovat varsin erilaisia: mukaan mahtuvat niin Persianlahden rikkaat öljyvaltiot, Malesian ja Turkin kaltaiset ylemmän keskitulotason valtiot kuin maailman köyhimpiin maihin kuuluvat Afganistan, Mali ja Niger. Kirjan suurin ongelma onkin siinä, miten Zahidi pystyy käsittelemään samanaikaisesti näin epäyhtenäistä maaryh­mää.

Zahidin mukaan naiset ovat tulleet muslimimaiden työmarkkinoille kuin »hiljainen, mutta voimakas tsunami». Naisten osuus maiden työvoi­masta on vasta noin kolman­nes, mutta työssäkäyvien nais­ten määrä kasvaa nopeasti. Pelkästään 2000-luvun aikana työmarkkinoille on tullut 50 miljoonaa naista.

Muutos on seurausta koulutustason parantumisesta. 19–24-vuotiaat ovat muslimienemmistöisten maiden historian koulutetuin ikäpolvi. Naisten yliopistokoulutuksen suosio aikaisemmin miesvaltai­silla aloilla on noussut merkit­tävästi. Esimerkiksi Egyptissä naisia on luonnontieteiden tutkinnon tai insinööriopinnot suorittaneista nykyään jo 34 prosenttia, mikä on enemmän kuin monissa yhdysvaltalaisyliopistoissa.

Naisten työllistyminen vaikuttaa uusien palveluiden kysyntään, koska heidän kulu­tustottumuksensa poikkeavat miesten vastaavista, Zahidi päättelee. Uusia markkinoita on syntynyt erityisesti pukeu­tumiseen, terveyteen ja lasten­hoitoon liittyen.

Suurempi muutos on tapahtunut kulttuurisissa käy­tännöissä. Esimerkiksi avio-erosta on tullut Saudi-Arabiassa hyväksyttävämpää naisten työllisyyden seurauk­sena.Töissä käyvä ja rahaa ansaitseva nainen ei ole enää taloudellisesti riippuvainen aviomiehestään.

Kirja käsittelee kirjassaan paljon yrittäjyyden ja yritysten merkitystä naisten työllisyydessä. Sen sijaan monien muslimimaiden naisia syrjivä lainsäädäntö ja niukka edustus politiikassa jää vähemmälle huomiolle. Kunniaväkivalta ja syrjivät lait ovat yhä osa monien musliminaisten arkea.

Silti Zahidin esiin nostama kehitys on hehkutuksen arvoinen: naisten koulutus ja työllistyminen ovat luoneet miljoonille naisille taloudellista ja poliittista valtaa, jota heillä ei ole aikaisemmin ollut.

Kirjoittaja on vapaa toimittaja.

Pidin jutustaEn pitänyt jutusta
Jaa juttu